පීඩන උඳුන

 • Multifunction Intelligent Household Pressure Cooker

  බහුකාර්ය බුද්ධිමත් ගෘහස්ථ පීඩන උදුන

  සිරස් භාජන ආවරණය, සියල්ල ඇතුළත් ප්‍රති-ගිනිගැනීම්, සිරස් වීදුරු ආවරණය, එක් භාජනයක් තුළ බහු ක්‍රියාකාරීත්වය, වේගවත් තාපන චැසිය, චුම්බක ලෙවිටේෂන් කවරය, හමුවීමේ වේලාව

  1.සිරස් භාජන ආවරණය
  2.එක් බඳුනක බහුකාර්ය
  3. වේගවත් තාපන චැසිය
  4. පත්වීම් කාලය